Aveţi la dispoziţie mai jos un dicţionar de termeni utili oricărui colecţionar de mărci poştale:

– A –
Abklatsch = imprimare inversată a imaginii unei mărci poştale pe spatele unei coli de hârtie pe care au fost tipărite iniţial mărci poştale în poziţie normală; acest defect apare atunci când maşina de tipărit merge în gol (fără hârtie), iar imaginea mărcii poştale de pe tipar se imprimă pe cilindrul port-hârtie
Accesoriu filatelic = obiect auxiliar utilizat în activitatea filatelică, precum albumul, clasorul, catalogul, aplicaţia software, lupa, lampa pentru detectarea filigranului, penseta, odontometrul, şarniera etc.
Aerofilatelie = ramură a filateliei specializată în colecţionarea şi studierea mărcilor poştale destinate aviaţiei, poştei aeriene, aerogramelor şi întregurilor poştale expediate pe calea aerului cu diferite mijloace (baloane, dirijabile, planoare sau avioane)
Aerogramă = plic special, intermediar între carte poştală şi scrisoare, destinat trimiterii prin poşta aeriană; prezintă diferite semne distinctive, precum ştampile, etichete sau adnotări specifice; prima aerogramă din lume a apărut în anul 1933, în Irak
Album filatelic = accesoriu filatelic în formă de volum, destinat păstrării, conservării şi prezentării în condiţii estetice a emisiunilor filatelice; poate avea file albe sau colorate, cu sau fără marcarea locului mărcii poştale prin reproducerea imaginii acesteia
ASCAT = Association Internationale Editeurs de Catalogues de Timbres-Poste et de Publications Philateliques (Asociaţia internaţională a editorilor de cataloage de mărci poştale şi de publicaţii filatelice)
Aviz de recepţie = serviciu poştal de returnare a unei dovezi scrise de primire a trimiterii poştale de către destinatar; termenul a fost adoptat de UPU în anul 1879, având diverse denumiri, printre care „advice of delivery” (Regatul Unit) sau „Rückschein” (Germania)

– B –
Bloc filatelic = grup de patru sau mai multe mărci poştale, detaşate dintr-o coală, dar neseparate între ele, incluzând cel puţin două mărci verticale sau orizontale; mărcile pot fi identice (valoare, desen, culoare), dar şi diferite, în funcţie de realizarea emisiunii
Bloc-coliţă = ansamblu format din mai multe mărci poştale, tipărit pe coli de hârtie de format mic, cu ornamente şi inscripţii pe manşetă; mărcile se pot desprinde din blocuri şi pot fi utilizate separat; primul bloc-coliţă a fost emis de Luxembourg, în anul 1923
Bogus = marcă poştală fictivă, care se pretinde a fi fost emisă de o entitate care există în realitate; diferenţa de o marcă poştală falsă este că nu se bazează pe nicio marcă autentică, scopul acesteia fiind acela de înşelare a colecţionarilor

– C –
Carnet de mărci = carnet cuprinzând mai multe mărci poştale de valori diferite sau de aceeaşi valoare (cel mai frecvent utilizate pentru francarea corespondenţei); în filatelia românească, sunt foarte apreciate carnetele cu mărci poştale emise între anii 1906-1907
Carnet de schimb = caiet cu diverse dimensiuni, având foi cu liniatură specifică, formând căsuţe în care se montează cu ajutorul şarnierelor mărcile poştale destinate schimburilor filatelice între filatelişti
Carte poştală ilustrată = efect poştal, confecţionat din carton de diferite dimensiuni, având tipărită pe una dintre feţe o imagine, iar cealaltă faţă fiind destinată corespondenţei; pe faţa destinată corespondenţei se află tipărită şi o marcă poştală fixă
Carte poştală semi-ilustrată = întreg poştal pus în circulaţie de o administraţie poştală şi care are tipărite pe aceeaşi faţă, pe lângă marca poştală fixă, spaţii rezervate adreselor destinatarului şi expeditorului, precum şi o ilustraţie aflată sau neaflată în tema mărcii poştale fixe
Cartofilie = ramură a filateliei care se ocupă cu colecţionarea, studierea, selecţionarea şi expunerea după anumite criterii ştiinţifice, tematice sau artistice a cărţilor poştale ilustrate
Catalog filatelic = lucrare în care sunt înregistrate, în ordine cronologică sau după criterii tematice, mărcile poştale puse în circulaţie într-o ţară, zonă geografică, continent sau în lume; cele mai cunoscute sunt: Michel (Germania), Yvert et Tellier (Franţa), Scott (Statele Unite) şi Stanley & Gibbons (Regatul Unit)
CEPT = Conference Europeenne des Administrations des Postes et Telecommunications (Conferinţa europeană a administraţiilor poştale şi telecomunicaţiilor) 
Clasor filatelic = accesoriu filatelic în formă de volum, confecţionat din foi cartonate pe care sunt lipite orizontal benzi transparente din folie sau celofan incolor, libere în partea lor superioară, utilizat la păstrarea mărcilor poştale; între foile clasorului filatelic se intercalează, de regulă, foi subţiri transparente, pentru protejarea mărcilor poştale
Colecţie filatelică = grup de obiecte colecţionabile de genul: mărci poştale, blocuri filatelice, coliţe, întreguri poştale, plicuri „prima zi”, corespondenţă filatelică şi prefilatelică, ştampile, ilustrate maxime şi orice alt efect poştal
Coliţă = coală de hârtie de dimensiuni reduse, pe care este tipărită o marcă poştală dantelată sau nedantelată, pe marginile căreia se găsesc imprimate ornamente sau inscripţii legate de tema sau scopul emisiunii filatelice

– D –
Dantelură = tăietură în formă de dinţi (dantelă) pe una sau pe toate marginile unei mărci poştale, obţinută în urma procesului de perforare a colii; determinarea dimensiunilor dantelurii unei mărci poştale se face cu ajutorul odontometrului
Denominare = valoare monetară imprimată pe o marcă poştală
Deparaiate = una sau mai multe mărci poştale izolate din seria filatelică respectivă; termenul este foarte mult utilizat la schimburile între filatelişti, deoarece cataloagele filatelice conţin cote de preţ individuale pentru fiecarei marcă poştală

– E –
EKU = corespondenţă sau fragment de corespondenţă care atestă cea mai timpurie dată la care o marcă poştală este cunoscută ca fiind circulată
Erinofilie = disciplină care se ocupă cu colecţiile de viniete fără valoare fiduciară (de francare); de regulă, vinietele sunt emise în scopul aniversării sau comemorării unui eveniment şi, astfel, pot constitui tema unei colecţii
Eroare = marcă poştală care prezintă caracteristici diferite (imagine, culoare, dantelură, hârtie) faţă de cele ale mărcii „tip”, care se repetă în mod constant pe coală, în acelaşi loc, la întreg tirajul sau numai la o parte din el
Europa = mărci poştale special emise de administraţiile poştale sub egida PostEurop, având stabilită anual o anumită temă; emiterea mărcilor Europa a început în anul 1956, cu scopul declarat de a promova filatelia
Expoziţie filatelică = manifestare publică al cărei scop constă în prezentarea unor exponate filatelice, colecţii etc. în vederea punerii în valoare a specificului activităţii filatelice, precum şi pentru asigurarea unui schimb util de experienţă între filatelişti

– F –
Fals filatelic = marcă poştală realizată într-o manieră ilegală, în scopul păcălirii autorităţii poştale emitente sau colecţionarilor de filatelie
Filatelie = disciplină cu caracter cultural-educativ, care se ocupă cu studierea şi colecţionarea pieselor filatelice, studierea apariţiei şi utilizării acestora, procedeelor tipografice de realizare, caracteristicilor etc.
Filatelie tematică = colecţie de mărci poştale alcătuită în funcţie de subiectul ilustrat de acestea, precum şi de informaţiile oferite de documentele filatelice sau poştale şi studierea acestora
Filigran = semn distinctiv sau inscripţie constând dintr-un desen, cifre, litere sau linii, format de masa hârtiei sau imprimat pe aceasta; termenul este cunoscute şi ca „watermark” (engleză), „filigrane” (franceză) sau „Wasserzeichen” (germană)
Filigranoscop = dispozitiv optic cu filtre colorate care ajută la identificarea filigranului
FIP = Fédération Internationale de Philatelie (Federaţia internaţională de filatelie) 
Foi de album = accesoriu filatelic din carton subţire sau hârtie groasă, tipărit cu o liniatură discretă sau cu un simplu chenar destinat aranjării mărcilor poştale
Francatură = ansamblu de mărci poştale adezive sau ştampile aplicate mecanic cu maşina de francat pe o corespondenţă, pentru achitarea costului transpotului prin poştă, de la expeditor la destinatar, potrivit tarifului poştal
Francatură filatelică = francatură compusă dintr-un grup de mărci poştale jubiliare, comemorative, de binefacere etc., din aceeaşi emisiune sau din emisiuni diferite, aplicate cu grijă şi simţ estetic pe un plic
Francatură mecanică = francatură realizată cu ajutorul maşinii de francat, care imprimă cu tuş (de obicei roşu) un material prin mijloace manuale, chimice, electrice, electronice, fotomecanice, în scopul obţinerii suprafeţei active a unui clişeu de tipar
Francatură obişnuită = ansamblu de mărci poştale aplicate pe o corespondenţă conform tarifului, obliterate pe margine astfel încât desenul şi inscripţiile mărcilor poştale să fie vizibile. Indică plata cu anticipaţie a taxei pentru transportul unui colet
Franco = indicaţie care arată că toate cheltuielile de transport ale unei trimiteri poştale au fost plătite anticipat de către expeditor; în asemenea situaţii, pe trimiterile poştale au fost aplicate în diferite epoci ştampile sau etichete cu indicaţia „Franco”

– G –
Gravată = marcă poştală realizată prin procedeul gravurii; se recunoaşte după fineţea imprimării, după uşorul relief vizibil pe spatele mărcilor, precum şi după strălucirea cernelurilor cu care au fost imprimate
Gumă = denumire dată stratului de adeziv de pe spatele mărcilor poştale; mărcile cu gumajul incomplet, atacat de şarniere sau deteriorat din alte motive, comportă o diminuare a valorii de schimb
Gutter = spaţiu lăsat între mărcile poştale pe coala filatelică, în scopul desprinderii mai uşoare a acestora; alţi termeni relativi sunt „gutter pereche” (spaţiul dintre două mărci), respectiv „gutter margine” (marginea care separă o coală în panouri diferite)

– H –
Heliografie = procedură de imprimare a hârtiei, pentru reproducerea şi multiplicarea originalelor în semitonuri, cu clişee de cupru, obţinută pe cale fotochimică; pentru mărcile poştale se utilizează la scară largă rotoheliografia (pe principiul imprimării rotative)
Heliolitografie = procedeu litografic în care formele de tipar sunt obţinute prin reproducere fotografică; termenul a fost utilizat pentru prima dată în anul 1820, de către Nicéphore Niépce

– I –
Ilustrată maximă = carte poştală ilustrată, francată cu o marcă poştală pe partea ilustrată şi obliterată cu o ştampilă poştală de loc şi de dată curentă (specială sau ocazională); elementele ilustratei trebuie să fie în deplină concordanţă
Imprimată = trimitere poştală al cărei conţinut, având caracter de informare, este tipărit sau reprodus printr-un mijloc mecanic; în această categorie intră ziarele, publicaţiile periodice, broşurile, cărţile sau cataloagele, cu o greutate maximă de 2 kg

– Î –
Întreg poştal = imprimat emis de o administraţie poştală (plic sau carte poştală), care în locul francaturii cu marca poştală adezivă poartă tipărită imaginea unei mărci fixe şi, de la caz la caz, valoarea de francare, inscripţii şi ilustraţii suplimentare

– J –
Joint issue = emisiune comună de mărci poştale a două sau mai multe ţări, pentru a comemora o temă, evenimente sau personalităţi relevante acelor ţări; emisiunile comune au design similar sau chiar identic, cu excepţia identificării ţării şi a valorii nominale
Juriu filatelic = comisie formată dintr-un număr variabil de membri, specialişti recunoscuţi în domeniul filateliei, însărcinată cu stabilirea clasificării unor colecţii sau exponate prezentate la o expoziţie filatelică

– K –
Kiloware = amestec de mărci poştale constând în diverse piese utilizate poştal; de obicei, întregul lot cântăreşte 1 kilogram (aproximativ 2,2 pounds)  

– L –
Lampă cu cuarţ = lampă folosită de cercetătorii filatelici pentru a determina filigranele şi eventualele defecte ale mărcilor poştale care nu se observă cu ochiul liber sau cu alte mijloace tehnice
Licitaţie = acţiune întreprinsă de case specializate în desfacerea colecţiilor filatelice sau a mărcilor poştale rare, cu valoare ridicată; vânzarea se face public, după reguli speciale, având drept rezultat atribuirea pieselor persoanei care a oferit preţul cel mai mare
Listă de preţuri = document tipărit care enumeră în ordine cronologică mărci poştale sau alte piese poştale sau filatelice, cu preţurile stabilite pentru fiecare în parte; preţurile sunt stabilite pe baza unor criterii alese de cel care a întocmit şi emis lista
Litografie = procedeu de tipar plan care utilizează o formă de tipar (un clişeu) executată pe o piatră specială de calcar, printr-unul dintre procedeele litografic sau fotolitografic; litografia a fost inventată de ajutorul bavarez Alios Senefelder, în anul 1796
Locale = mărci poştale valide într-o arie geografică limitată sau într-un sistem poştal limitat teritorial
Lupă filatelică = instrument optic format dintr-o lentilă convergentă care ajută la obţinerea unei imagini mai mari decât cea reală a obiectelor sau inscripţiilor; lupa permite filateliştilor să poată observa detaliile, dar şi unele defecte ascunse ale mărcilor

– M –
Machetă = proiect al unei mărci poştale sau al unei ştampile, executat de autor (grafician) de obicei la scară mai mare şi redus apoi la dimensiunea dorită; şi machetele pot face obiectul unor colecţii interesante
Mancolistă = listă întocmită de un colecţionar, cuprinzând piesele comandate de acesta în vederea completării unei colecţii
Marcă poştală = imprimat de valoare, cu dimensiuni mici şi format de regulă dreptunghiular, tipărit în una sau mai multe culori, prevăzut sau nu cu adeziv, aplicat direct sau imprimat pe plicuri, emis sau acceptat de administraţia poştală a unui stat
Marcă poştală autoadezivă = marcă poştală cu un adeziv sensibil la presiune, care nu necesită umezire pentru a se lipi de hârtie
Marcă poştală comemorativă = marcă poştală emisă special în onoarea unei persoane, unui loc sau unui eveniment; de obicei, se află în vânzare pentru o perioadă scurtă de timp
Marcă poştală fixă = marcă poştală a cărei figurină este tiparită direct pe un efect poştal, pentru a indica plata taxei poştale de expediere
Marcă poştală neobliterată = marcă poştală neştampilată, care nu a fost utilizată la francare şi ca atare nu şi-a îndeplinit încă misiunea pentru care a fost emisă; sinonime: marcă neuzată sau marcă neştampilată
Marcă poştală uzuală = marcă emisă în scopul satisfacerii în primul rând a necesităţilor poştale; are, de obicei, un termen de valabilitate mai lung şi se tipăreşte în număr foarte mare, fie într-un singur tiraj, fie în tiraje succesive, pe măsura cerinţelor
Marcofilie = ramură a filateliei care se ocupă de colecţionarea, studierea şi expunerea, după criterii ştiinţifice a ştampilelor poştale; marcofiliştii sunt mai interesaţi de detaliile, stilul şi designul ştampilelor, decât de aria de circulaţie a trimiterilor poştale
Mecanotelie = ramură a marcofiliei care se ocupă cu colecţionarea şi studierea impresiunilor făcute de maşinile de francat pe efecte poştale, înlocuind marca poştală

– N –
Neuzate = mărci poştale care nu au intrat în circuitul poştal, având astfel imaginea, guma şi hârtia intacte; chiar dacă marca se află într-o stare precară, poate fi totuşi considerată neuzată, fiind neutilizată; termenul se aplică şi pentru timbrele fiscale

– O –
Obliterare = acţiune de anulare prin ştampilare, perforare sau tipărire
Obliterare de complezenţă = obliterare aplicată la cererea unui colecţionar pe o marcă poştală sau pe un întreg poştal ce va deveni obiect de colecţie
Odontometru = instrument inventat în anul 1884 de filatelistul Jaques Legrand, pentru măsurarea dantelurii mărcilor poştale; este confecţionat din carton, celuloid sau plastic şi conţine cifre care indică numărul dantelurii (de la 7 la 16,5)
Oxidare = închiderea la culoare a cernelii de pe unele mărci poştale, cauzată de contactul cu aerul sau cu lumina

– P –
Parafilatelie = ramură a filateliei care cuprinde colecţionarea şi studierea a tot ce se subordonează interesului filateliştilor, precum piese şi documente poştale, ştampile, indicatii şi etichete speciale de tipul „Par Avion”, francatură, plicuri „prima zi”, viniete etc.
Penny Black = prima marcă poştală adezivă, datând din 6 mai 1840; prezintă portretul Reginei Victoria a Regatului Unit
Pereche = ansamblu constituit din două mărci poştale dantelate sau nedantelate, detaşate din coală, nedespărţite între ele, alăturate vertical sau orizontal; termenul este cunoscut sub denumirea lui din limba franceză, „tête-bêche”
Plic filatelic = plic conţinând un anumit număr de mărci poştale, noi sau din perioada premergătoare apariţiei mărcilor poştale adezive; cele mai multe dintre mărcile poştale sunt obliterate de complezenţă
Plic „prima zi” = plic special confecţionat, destinat a fi francat cu una sau mai multe valori dintr-o emisiune de mărci poştale, anulate prin aplicarea unei ştampile cu data corespunzătoare zilei în care a fost pusă în circulaţie emisiunea (FDC – first day cover)
Poşetă filatelică = accesoriu filatelic confecţionat dintr-o foaie de hârtie sau material plastic (de obicei de culoare neagră), acoperit cu o folie transparentă, bine întinsă, între care se introduc, pentru protejare, mărcile poştale
Prefilatelie = ramură a filateliei care se ocupă cu colecţionarea şi studierea materialelor şi documentelor poştale prefilatelice

– Q –
Querformat = format orizontal (lb. germană), reprezentând formatul cel mai uzual al unei mărci poştale, îndeosebi pentru cele speciale sau valorile nominale mari 

– R –
Retragere din circulaţie = măsură în urma căreia mărcile poştale ale unei emisiuni îşi pierd puterea de francare; retragerea din circulaţie se poate face la schimbarea tarifului poştal, epuizarea stocurilor, descoperirea unor greşeli de conţinut ale mărcilor poştale etc.
Rolă de mărci = mărci poştale tipărite pe benzi de hârtie rulată, care pot fi distibuite cumpărătorilor şi prin automate speciale (mărcile poştale de automat, emise oficial de administraţiile poştale, în hârtia cărora se află elemente de securizare)

– S –
Schimb filatelic = formă de schimb practicată între filatelişti în vederea completării unei colecţii; la baza schimburilor filatelice stau cataloagele
Scrisoare = trimitere poştală închisă prin care se poate expedia o comunicare scrisă; forma obişnuită de ambalaj a scrisorii este plicul
Scrisoare cu valoare declarată = trimitere poştala prin care pot fi expediate în plic sau alt ambalaj acele hârtii, documente sau obiecte mici care reprezintă atât pentru expeditor cât şi pentru destinatar o anumită valoare
Serie filatelică = ansamblu de mărci poştale care formează o anumită emisiune
Specimen = marcă poştală distribuită membrilor UPU pentru scopuri de identificare, precum şi presei filatelice pentru scopuri publicitare
Suprataxă = taxă suplimentară benevolă sau obligatorie, percepută de stat la vânzarea mărcilor poştale, adăugând la valoarea lor nominală de francare un suplus cu diferite destinaţii
Supratipar = inscripţie (cuvinte, litere, cifre sau semne) tiparită în negru sau în orice altă culoare pe o marcă poştală, pe o coliţă sau pe un ansamblu filatelic, cu scopul de a-i modifica valoarea, destinaţia sau alte elemente, din diferite necesităţi

– Ş –
Şarnieră = fâşie mică de hârtie subţire, transparentă, rezistentă, gumată pe o parte, care se utilizează de către filatelişti pentru fixarea mărcilor poştale obliterate în albume şi a poşetelor care protejează mărcile poştale neuzate
Ştampilă poştală prefilatelică = ştampilă aplicată pe corespondenţă înainte de punerea în circulaţie a primelor mărci poştale adezive
Ştampilă ocazională = ştampilă utilizată cu ocazia unui anumit eveniment, cu inscripţii sau desene grafice în concordanţă cu evenimentul; pentru a avea un caracter poştal funcţional, trebuie să indice explicit localitatea, data, oficiul poştal şi codul localităţii
Ştampilă „prima zi” = ştampilă confecţionată special pentru punerea în circulaţie a unei emisiuni, utilizată pentru obliterarea mărcilor acelei emisiuni, utilizate pentru realizarea plicurilor „prima zi”, precum şi pentru obliterarea altor produse filatelice aferente
Ştampilografie = disciplină care se ocupă cu colecţionarea, studierea, clasificarea, prezentarea după criterii cronologice sau ştiinţifice a ştampilelor poştale
Ştraif = grup sau ansamblu de două sau mai multe mărci poştale detaşate dintr-o coală, legate între ele în poziţie verticală sau orizontală

– T –
Tabel de culori = accesoriu filatelic utilizat pentru identificarea precisă, prin comparare, a culorilor şi nuanţelor în care au fost tipărite mărcile poştale
Tarif poştal = act normativ prin care se fixează taxele care trebuie achitate pentru trimiterile poştale
Taxă de plată = plată efectuată în folosul unei administraţii poştale de către persoane fizice şi juridice, pentru scrisorile nefrancate sau insuficient francate de expedior; taxa de plată se achită de către destinatarul trimiterii poştale
Tematică = totalitatea temelor sau tema principală a unei mărci poştale, a unei colecţii de mărci poştale, a unor întreguri poştale, a unor ilustrate maxime etc.
Tip = design de bază pentru o marcă poştală sau pentru un set de mărci poştale; cataloagele filatelice utilizează cifre sau litere pentru identificarea tipului, în scopul de a salva din spaţiul alocat în cadrul paginilor lor
Tiraj = număr de exemplare în care se tipăreşte o marcă poştală, o serie de mărci poştale sau efecte poştale; tirajul este determinat de nevoile de francare a corespondenţei
Triptic = ansamblu filatelic compus din trei piese distincte

– U –
UNPA = United Nations Postal Administration (Administraţia poştală a Naţiunilor Unite)
UPU = prescurtarea pentru Universal Postal Union, o organizaţie internaţională fondată în Berna (Elveţia) în anul 1874, destinată reglementării şi standardizării efectelor poştale şi facilitării circulaţiei corespondenţei între statele membre
Uzat = marcă poştală care prin utilizarea la francarea corespondenţei, şi-a îndeplinit misiunea şi poartă un semn al anulării valorii nominale (ştampilă)

– V –
Valoare nominală = valoare înscrisă cifric pe o marcă poştală, exprimată în moneda ţării emitente şi care reprezintă taxa poştală pentru care este valabilă marca poştală în conformitate cu tariful în vigoare
Vinietă = etichetă adezivă emisă de o administraţie poştală în scopul aniversării sau comemorării unor evenimente deosebite; vinietele izolate de mărcile poştale îşi pierd valoarea filatelică

– Y –
Yvert et Tellier = una dintre cele mai importante companii de editare filatelică din Franţa, alături de Cérès şi Dallay, fondată în anul 1895; cel mai important produs al său este catalogul mărcilor din ţările cele mai mult colecţionate de filateliştii francezi

– Z –
Zeppelin = marcă poştală emisă pentru (sau în onoarea) zborurile cu zeppelinul
Zumstein = catalog de mărci poştale editat în Elveţia, la Berna; este emis în mod regulat începând cu anul 1909, în limbile germană şi franceză